2019-02-21

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos docentė ir VšĮ „Vaikų ugdymas“ direktorė dr. Sigita Burvytė

Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų konferencija „STEAM“

„STEAM ir kitų inovatyvių veiklų įgyvendinimas ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“

2019 m. sausio 29 d.

Vilniaus lopšelyje-darželyje ,,Sveikuolis“ (Dūkštų g. 14, Vilnius)

Vilniaus miesto lopšelio-darželio „Sveikuolis“ direktorė Božena Šikšnienė su visa ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos bendruomene bei socialiniais partneriais 2019 m. sausio 29 d. organizavo sumanią ir šių dienų aktualijas atliepiančią Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų konferenciją „STEAM ir kitų inovatyvių veiklų įgyvendinimas ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“. Konferencija prasidėjo vaikų meniniu pasirodymu, kuriame sumaniai panaudoti įvairūs muzikos instrumentai.

Konferenciją atidarė ir sveikinimo žodį tarė Vilniaus miesto vicemerė Edita Tamošiūnaitė, kuri ypatingą dėmesį skiria ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kokybiškų ugdymosi sąlygų užtikrinimui. Vicemerė akcentavo, kad ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymas yra prioritetinė sritis siekiant užtikrinti vilniečių kokybišką gyvenimą.

Vicemerės iniciatyva 2018-aisiais įgyvendintas metų projektas, kuriuo buvo stiprinamos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų kompetencijos, siekiant užtikrinti harmoningas ir vaikų kūrybiškumą ugdančias gyvenimo sąlygas. Visos Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vykdomos inovatyvios edukacinės veiklos, projektai, konferencijos sulaukia vicemerės Editos Tamošiūnaitės gero žodžio, paskatinimo ir pasidžiaugimo. Visi turime galimybę mokytis iš šio rodomo gero pavyzdžio, tad pradėkime patys daugiau užsiimti kūrybinėmis veiklomis, dėkokime vieni kitiems, ir tai mums suteiks daugiau laimės. Tik laimingas žmogus gali padėti užaugti laimingam kitam.

Vilniaus miesto lopšelio-darželio „Sveikuolis“ bendruomenė sutelkė mus draugėn ir sudarė galimybę pasidalinti gerosiomis patirtimis ugdant vaikų kritinį mąstymą ir gebėjimą spręsti problemas remiantis savo patirtimi. Konferencijoje dalyvavo bei žodinius ir stendinius pranešimus pristatė ne tik Vilniaus miesto lopšelio-darželio „Sveikuolis“ pedagogai, bet ir „Coliukės“, „Karuselės“, „Saulėtekio“, „Prie pasakų parko“, „Daigelio“, „Vėtrungės“ ir Vilniaus darželio-mokyklos „Saulutė“ pedagogai.

Vilniaus miesto lopšelio-darželio „Coliukė“ vyr. auklėtoja Alla Kunej pasidalino savo įstaigoje taikomais inovatyviais problemų sprendimo paieška paremtais vaikų ugdymo metodais. Daugelis vaikų gauna informacijos žaisdami kompiuterinius žaidimus, skaitydami knygas ar žiūrėdami televizorių. Tačiau vaikas gali gauti tam tikrų žinių tik tada, kai tampa mokslinių tyrimų ir eksperimentų dalyviu, kai gali pajausti, pamatyti, paliesti ir patirti kitokių potyrių per penkis receptorius: uoslės, skonio, klausos, lytėjimo, regos. STEAM tikslas yra mokyti vaikus neakcentuojant paties mokymosi, bet sukuriant tokias sąlygas ir situacijas, kad vaikai jaustųsi įkvėpti:

  • mąstyti ir diskutuoti,
  • daryti išvadas, kas pasitvirtina, o ką reikia atmesti,
  • plėtoti kritinį mąstymą ir problemų sprendimo kompetenciją,
  • kaupti asmeninę patirtį.

Vilniaus lopšelio-darželio „Sveikuolis“ direktorė Božena Šikšnienė ir meninio ugdymo pedagogė metodininkė Jelena Beliajeva pasidalino meninės terapijos ir edukacijos metodais, kuriuos sukūrė pačios dirbdamos su vaikais. Prelegentės dalinosi sukaupta inovatyvia savo darbo patirtimi, kur muzikos instrumentus vaikai panaudoja savo nuotaikoms atspindėti, patys imituoja garsus kūno kalba arba bando išgauti juos netradiciniais ir pačių sukurtais instrumentais.

Vilniaus darželis-mokykla „Saulutė“ dalinosi savo nemaža patirtimi, kaip taikant probleminį mokymą ugdyti vaikų matematinius gebėjimus. Mokytojos Irena Gontovnik ir Ana Rumianceva, dirbančios pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą, dalinosi patirtimi, kaip skatinti vaiko norą pažinti jį supantį pasaulį ir realizuoti šią metodologinę prieigą vaikų ugdymosi procesuose.

Vilniaus miesto lopšelio-darželio „Karuselė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Tatjana Antanaitienė atskleidė paprastą problemų sprendimo būdą, bet kurio įvaldymas ir taikymas kasdienėse vaikų ugdymo situacijose reikalauja didelio pedagogo teorinio pasirengimo ir ilgametės darbo praktikos ugdant klausimų vaikams pateikimo įgūdžius. Teisingos pedagogų pateiktos klausimų formuluotės skatina vaikus mąstyti, patiems ieškoti atsakymų bei ugdo jų kritinį mąstymą atsirenkant reikiamą ir patikimą informaciją, atsakant į išskilusius klausimus, sprendžiant problemas. Šiandien, kai plačiai išvystyta pramoginė ir vartotojiška kultūra, vaikų patyriminis ugdymas yra tarsi atsvaras, suteikiantis jiems galimybę išsiugdyti realaus pasaulio pažinimo smalsumą.

Ne mažiau aktualią temą apie inovatyvias veiklas dirbant su dvikalbiais vaikais gvildeno ir Vilniaus lopšelio-darželio „Sveikuolis“ bei „Vėrinėlis“ vyriausioji logopedė Žanna Tseiko. Kalba yra žmogaus proto išraiška, kuri atsiranda vaikų patiriamus potyrius per penkis receptorius susiejus su girdimais ir tariamais garsais. STEAM patyriminiai metodai sudaro galimybę ugdyti vaikų kalbinius gebėjimus ir suvokti bei įsisąmoninti žodžių prasmę.

Šitema šiandien tampa vis aktualesnė, nes daugėja dvikalbių šeimų ir vaikams sunku atskirti kalbas bei ugdytis gebėjimą pažinti pasaulį viena bazine kalba, kuria galėtų išreikšti bei įvardyti suvoktus aplink vykstančius reiškinius.

Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėtekis“ direktorė Aneta Gracjana Lapcun dalinosi savo ugdymo įstaigoje sukaupta patirtimi aktyvaus vaikų mokymosi, tyrinėjimo bei kritinio mąstymo gebėjimų lavinimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityje. Kiekviena ugdymo įstaiga atskleidė skirtingas savo unikalias patirtis ir stiprybes taikant STEAM metodus ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Kiekvienas pranešimas buvo paremtas skirtingomis metodologinėmis prieigomis. Vilniaus lopšelio-darželio „Saulėtekis“ vadovė atskleidė savo kaip vadovės pasitikėjimu grįstą vadovavimo stilių, kur gerbiamos kiekvieno pedagogo autentinės patirtys ir stiprybės. Mokslo metų pradžioje kiekvienos grupės pedagogai turėjo pasirinkti sritį, kurią su vaikais tyrinės visus metus. Vieni pasirinko vandenį, kiti – gėles, knygas ir kt. Taip ugdymo įstaiga aiškiai apibrėžė, kad savo ugdymo įstaigoje kurs estetišką vaizdą ir taip lavins vaikų estetinį skonį. Prelegentė akcentavo, kad reikia ugdyti tas vaikų kompetencijas ir gebėjimus, kurie padės jiems sėkmingiau mokytis.

Vilniaus lopšelio-darželio ,,Prie pasakų parko“ vyriausioji logopedė Tadeuša Beleninik pristatė interaktyvias technologijas ir sensorinę integraciją dirbant su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių. Šioje ugdymo įstaigoje įrengtas sensorinis kambarys, kuriame tiek pagalbos vaikui specialistai, tiek pedagogai kuria inovatyvius ar naujai pritaiko gerai žinomus vaikų ugdymo metodus, sudarant galimybę kiekvienam vaikui ugdytis savo tempu.

Pedagogės iš Vilniaus lopšelio-darželio ,,Daigelis“, Virginija Dolžnikova ir Tatjana Kladko-Petrikienė, pristatė pranešimą ,,Nuo tyrimo iki pažinimo“. Pranešimo autorės atskleidė, kaip eksperimentų ir įdomių tyrimų dėka, vaikai išmoksta pažinti pasaulį, įgauna patirties, išmoksta atskirti svarbią informaciją, kuri ilgam išlieka jų atmintyje. Nei žodžiai, nei parodytas veiksmas, nėra vaikui toks įsimintinas, kaip galimybė pačiam atlikti tyrimą, aktyviai veikiant realioje aplinkoje. Aktyvus vaikų pažinimo smalsumas, pedagogui jį nukreipianti kūrybiškumo ir problemų sprendimo linkme, padeda vaikams turtinti bei lavinti jų intelektą. Pedagogai pasakojo kaip vaikai eksperimentuoja su artimiausios aplinkos daiktais, konstruoja įvairias projekcijas, ugdo vaikų kalbą naudojant simbolius ir schemas.

Sumanus Vilniaus lopšelio-darželio „Karuselė“ direktorės Natalijos Mustafajevos patyriminis metodas buvo skirtas kiekvienam konferencijos dalyviui. Kiekvienas iš jo gavome skirtingą patirtį, galėjome pajusti, kaip stipriai veikia tiek vaikus, tiek suaugusiuosius patirtimi grįsti metodai. Ačiū gerbiamai Natalijai už galimybę prisiminti bei pasitvirtinti pamatines vertybes ir už priminimą, kad santykius su pačiais artimiausiais žmonėmis nuolat reikia puoselėti ir branginti. Labai svarbu, kad vaikai matytų harmoningų santykių pavyzdžių ir patys gebėtų susikurti tokius santykius su bendraamžiais. Pirmiausia reikia padėti vaikams išmokti sugyventi vieniems su kitais, o tada jau galima pereiti ir prie STEAM taikymo savo praktinėse veiklose.

Man teko garbė apibendrinti šią savalaikę konferenciją. Pirmiausia padėkos skambėjo konferencijos sumanytojams ir organizatoriams: Vilniaus miesto lopšelio-darželio „Sveikuolis“ direktorei Boženai Šikšnienei ir visai bendruomenei už savalaikę konferencijos temą ir nuoširdų savo įstaigos durų atvėrimą kitų įstaigų patirtims ir įžvalgoms, už patirties pasikeitimo platformos atvėrimą, kur kiekvieno patirtys buvo priimtos, o visų dalyvavusių įstaigų stiprybės pastebėtos. Kad ugdymo įstaigos taip šiuolaikiškai ir inovatyviai dirba, negalima nepadėkoti Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamento komandai, kuri puikiai išmano švietimo rūpesčius ir sistemiškai bei tikslingai planuoja pagalbos ugdymo įstaigoms bei palaikymo kultūrą, nes tai prisideda prie ugdymo komandų kompetencijų augimo. Taip sukuriamos vaikų harmoningo ugdymosi sąlygos. Vilniaus miesto vicemerės Editos Tamošiūnaitės ypatingas dėmesys ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoms stiprinant pedagogų kompetencijas, kuris turi lemiančios reikšmės vaikų harmoningam ugdymuisi, yra labai prasmingas. Kai ugdymo įstaigos jaučia pasitikėjimą, pagalbą iškilus sunkumams, pagarbą rodomoms pastangoms ir kuriamoms harmoningoms vaikų ugdymosi sąlygoms, gali inicijuoti šiuos savalaikius renginius ir konferencijas.

Tiek daug šilumos ir išjautimo buvo kiekvieno pranešėjo žodžiuose, kad kiekvienas galime pajusti, jog šios konferencijos pranešėjai ir dalyviai gyvena savo darbu ir realizuoja save per kūrybines veiklas su vaikais. Tas pasidalinimo džiaugsmas ir ore tvyrantis smalsumas leido mums kiekvieną pranešimą interpretuoti savaip ir besiklausant pranešėjų susikurti savo metodų. Tiek daug yra nuveikusios visos įstaigos ir kokios skirtingos bei kartu panašios visų patirtys, kokios skirtingos kiekvienos įstaigos stiprybės. Didelį įspūdį padarė išryškėjęs pedagogų požiūris į vaiką, kad nuo pat ikimokyklinio amžiaus reikia padėti vaikams suprasti, jog tyrinėjimas ir pasaulio pažinimas per problemų sprendimą yra didžiausia gyvenimo laimė, kad didžiausių pasiekimų žmogus pasiekia nugalėdamas save, o laimėjimų galima pasiekti dirbant komandoje.

Didelė garbė būti pakviestai į šią savalaikę konferenciją ir didelė atsakomybė pastebėti kiekvieno parnešėjo stiprybes bei sukauptas autentiškas patirtis dirbant su vaikais ir taikant STEAM metodus. Tiek daug įdomių idėjų buvo išsakyta. Būtų gerai, kad ši konferencija taptų kasmečiu renginiu, nes tik sisteminiai dalykai duoda rezultatų ir yra prasmingi. Juk per metus tiek daug pastebėsime vaikų pergalių prieš pačius save pažystant ir tyrinėjant juos supantį pasaulį, o ir vaikai jau bus pasikeitę, tad bus kuo pasidalinti.

Tikiuosi, kad ši konferencija yra didelių darbų ir prasmingų projektų pradžia. Pedagogų pasidalinimas garsiomis darbo patirtimis suteikia gyvenimo džiaugsmo jiems patiems ir kitiems, o sukuriamos probleminės situacijos vaikų ugdymosi procesuose leidžia išsiugdyti sudėtingų gyvenimo situacijų valdymo įgūdžių bei gebėjimą valdyti stresą.

Nuotraukos iš asmeninio Vilniaus lopšelio – darželio „Sveikuolis“ archyvo